Committee

Conference chair Etsuo Genda
Program chair Shinya Miyazaki
Local arrangement chair Reiji Tsuruno
Finance co-chair Reiji Tsuruno, Yoshihiro Kanamori
Publication chair Koji Mikami
Publicity chair Tsukasa Kikuchi
Program Committee Ryoichi Ando, Masashi Baba, Yosuke Bando
Robin Bing-Yu Chen, Norishige Chiba, Tadahiro Fujimoto
Issei Fujishiro, Osama Halabi, Iwao Haruguchi
Shigeyuki Hirai, Saburo Hirano, Yuki Igarashi, Masataka Imura
Takayuki Ito, Henry Johan, Kouichi Konno, Koji Koyamada
Takehiro Kumagai, Itaru Kuramoto, Shigeru Kuriyama
Akinobu Maejima, Hiroshi Masuda, Koji Mikami, Tomohiko Mukai
Jun Mitani, Kazunori Miyata, Shigeo Morishima
Kazunobu Muraoka, Takanori Nagae, Janaka Rajapakse
Akihiko Shirai, Kokichi Sugihara, Nobuhiko Takada
Hiroki Takahashi, Masahiro Takatsuka, Tsutomu Terada
Hidekazu Tsujiai, Reiji Tsuruno, Taichi Watanabe
Takami Yasuda